Najważniejsze informacje


Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

Nazwa odbiorcy danych osobowych

NIP

REGON

Kylos sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź 9471960052 100635787
Web INnovative Software Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław 8982167294 021120771
PAYPAL POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa 5252406419 141108225
DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków 6342661860 240770255
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – instytut badawczy (NASK) z siedzibą w Warszawie, ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa 5210417157 010464542
nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków 6751402920 120805512
Netlink Sp. z.o.o z siedzibą w Skawinie, ul. Korabnicka 9, 32-050 Skawina 9441979093 357196937
European Registry for Internet Domains vzw / asbl, Diamant Building, A. Reyerslaan 80, 1030 Bruksela, Belgia - -
PERSKIMEDIA Szymon Perski z siedzibą w Czarnkowie, ul. Szkolna 28, Śmieszkowo, 64-700 Czarnków 7632085454 300951826

Państwa dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi lub usług przez rafmedia.pl. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzednim następuje wyłącznie w celu realizacji przez rafmedia.pl obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa np. dla celów księgowych.

Mają Państwo prawo do żądania od rafmedia.pl dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych oraz uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach Państwa danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Państwu prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu).

Przysługuje Państwu prawo do sprostowania swoich danych osobowych jeżeli są one nieprawidłowe, w tym również przysługuje Państwu prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Mają Państwo prawo do żądania niezwłocznego usunięcia swoich  danych osobowych w następujących przypadkach:

  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • cofnęli Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
  • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych;
  • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych (w tym profilowania) opartego na realizowanym przez nas lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Państwa danych osobowych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach gdy:

  • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem (np. nie udzielili Państwo zgody w przypadku kiedy była niezbędna), a sprzeciwiają się Państwo usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wnieśli Pańśtwo sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeżeli zgłosili Państwo żądanie ograniczenia przetwarzania, nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych bez Państwa zgody, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia zostaną Państwo poinformowani.

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania).

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, które nam dostarczyliście oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli:

  • przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne; oraz
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Mogą Państwo żądać od nas, aby Państwa dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez rafmedia.pl. Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług przez rafmedia.pl.

Informujemy Państwa również o tym, że na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności i wykorzystywania plików Cookies.